ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხი ინდივიდუალურად

თარიღი დასკვნითი შეფასება
20.12.2019 მეხუთე კატეგორია

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები