მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-279563 შპს არესემ საქართველო ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი