მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-619934 შპს ქუდოს ჯორჯია ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი