მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-309231 შპს შემფასებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი