მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-615768 შპს იუ ეიჩ ვაი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-851870 შპს აუდიტური ოფისი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი