მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-573552 შპს სოფთკაპიტალი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი