მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-580433 შპს აუდიტ-ექსტრა ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი