მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-449084 შპს აუდიტსერვისი 2009 ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-448197 შპს ეი ეს_აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი