მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-301977 შპს ცერცვაძე და კომპანია ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი