მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-104301 შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი