მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-249217 შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი