მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-318835 შპს გემა აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი