მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-551925 შპს საკონსულტაციო კომპანია გვაზავა და პარტნიორები ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი