მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-116982 შპს ბრაზერს ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი