მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-431061 შპს აუდიტ-კონსულტანტ-ექსპერტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი