მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-735944 შპს პულსი-XXI ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი