მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-128338 შპს აუდიტ კომპანი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი