მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-564427 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი