მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-844250 შპს აუდიტ ლუქს სერვისი Audit lux service ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი