მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-901193 შპს ელიტაუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი