მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-798362 სს ფი ქეი ეფ კაიზენი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი