მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-410295 შპს ალკანი ჯგუფი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი