მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-553942 შპს აუდიტორი + ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი