მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-570954 შპს აუდიტორული ფირმა ირმა ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი