მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-530739 შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი