მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-611389 შპს რიალ აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი