მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-846527 შპს აუდიტი XXI ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი