მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-248066 შპს ბენე აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი