მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-735247 შპს ბესტ აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი