მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-344253 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი