მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-502933 შპს ზ & ჯ კონსულტანტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი