მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-510736 შპს Tax consulting Group ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი