მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-966457 შპს მ.ნ.-აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი