მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-320544 შპს მოორ სტივენს ეიბისი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი