მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-821760 შპს ექსპერტ-აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი