მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-326522 შპს თიჯიეს-კკ ჯგუფი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი