მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-338904 შპს აუდიტ-ლოჯიქ ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი