მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-519441 შპს კომპაუდი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი