მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-412837 შპს IG GROUP ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი