მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-387926 შპს გგ აუდიტ ჯორჯია ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი