მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-549218 შპს აუდიტი + ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი