მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-583489 ინტელექტ-აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი