მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-930872 შპს ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი