მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-659025 შპს B.M.G. Consulting ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი