აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,5000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან47,70024,182
ჯამი:51,20024,182