აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201720182019
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,5004,400106,200
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან47,70024,18233,416
ჯამი:51,20028,582139,616