აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3000625
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან000
ჯამი:300625