აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან010,500
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან00
ჯამი:10,500