აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201920202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან1,25000
ჯამი:1,250