აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან7,9003,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:7,9003,000