აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო201620172018
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,9877,9003,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:3,9877,9003,000