აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან00
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0600
ჯამი:600